Liên hệ


Công ty TNHH dược phẩm Panjin Tianyuan

Tin nhắn trực tuyến

Đơn vị kinh doanh Thông tin liên hệ

Bộ phận tiếp thị (bán chiết xuất thực vật)

Bộ phận tiếp thị (bán chiết xuất thực vật)

Bộ phận tiếp thị (bán chiết xuất thực vật)

Bộ phận tiếp thị (bán chiết xuất thực vật)

Bộ phận tiếp thị (bán chiết xuất thực vật)

Thị trường II(Bán thuốc bên ngoài)

Phòng cung cấp

Phòng kiểm tra chất lượng

Bộ phận vận hành mạng (bán hàng trực tuyến)